Nam Con Son 2

– Tên dự án: Nam Côn Sơn 2

– Quốc gia: Việt Nam

– Nhà thầu / Chủ dự án: PV Gas

– Phạm vi: Đường ống

– Chất liệu: API X65

– Sản phẩm: Boher 80Ni-IG, Bohler Fox EV 65

– Nhà máy sản xuất: Đức / Áo

– Năm cung cấp: Năm cung cấp